Ngày 18/10/2019 trường Mầm non Họa Mi long trọng tổ chức Hội nghị công chức- viên chức- người lao động năm học 2019-2020

    Hội nghị CC-VC-NLĐ hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá công tác chăm sóc- nuôi dưỡng- giáo dục trẻ trong năm học qua và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Bên cạnh đó đây là dịp phát huy quyền làm chủ của cán bộ- giáo viên- nhân viên trong nhà trường được biết, được bàn bạc, được tham gia ý kiến đóng góp cho công tác quản lý, công tác thực hiện nhiệm vụ chăm sóc -nuôi dưỡng - giáo dục trẻ tại nhà trường. Từ đó xây dựng khối đoàn kết tập thể, thống nhất cao trong nhà trường, góp phần xây dựng đội ngũ CB_GV_NV có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu" Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"

 Hội nghị đã diễn ra trong tinh thần thẳng thắn trao đổi để tìm ra những giải pháp hiệu quả thực hiện tốt kế hoạch năm học 2019-2020. Hội nghị biểu quyết  các chỉ tiêu  thi đua khen thưởng năm học 2019-2020. Với sự thống nhất cao, Hội nghị biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấn và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Chi bộ, Ban Giám Hiệu, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể CBCCVC nhà trường, trường Mầm non  Họa Mi  sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Nghị quyết hôm nay chính là tâm sức, là niềm tin, là hy vọng của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường!.